Algemene voorwaarden

Klant : bedrijf dat bij DJoffertes is aangesloten

Gebruiker : persoon die de offerte aanvraag doet via de website.


Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave: 
– Privacy verzekerd
– Betalingsvoorwaarden
– Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
– Artikel 2 – Toepasselijkheid
– Artikel 3 – Elk aanbod
– Artikel 4 – De overeenkomst
– Artikel 5 – De prijs
– Artikel 6 – Conformiteit en garantie
– Artikel 7 – Levering en uitvoering
– Artikel 8 – Betaling
– Artikel 9 – Klachten


Privacy verzekerd

www.djoffertes.nl verstrekt de gegevens (voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer en gevens m.b.t. de activiteit) die in de aanvraag worden vermeld aan derden. Deze gegevens gaan naar maximaal vijf leveranciers. Heeft u bezwaren tegen eventuele verstrekking van adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan DJoffertes.nl, Ramsbeekweg 6, 7152 JT Eibergen, Tel. 0545-477153.

Betalingsvoorwaarden

De mogelijkheid tot betalen is : IDEAL. Openstaande posten worden direct opeisbaar bij :

verstrekken van onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens

of bij het afsluiten van de overeenkomst; faillissement of overlijden.

Bij de gebruiker (persoon die de aanvraag doet) worden nooit kosten in rekening gebracht.

Algemene Voorwaarden en Privacy policy van DJoffertes.nl

De algemene voorwaarden zijn van toepassing, op alle gesloten overeenkomsten op de webshop www.djoffertes.nl

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

InternetVakman handelend onder de naam: DJoffertes.

Contactgegevens

Vestiging- en postadres:

Ramsbeekweg 6

7152 JT Eibergen

Telefoonnummer: 0545-477153

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17.00 uur

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 56119771

BTW-nummer: NL208367391B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DJoffertes en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen DJoffertes en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij DJoffertes zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3 – Elk aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als DJoffertes gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DJoffertes niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs exclusief btw;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DJoffertes onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang het ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DJoffertes passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal DJoffertes daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. DJoffertes zal bij het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: de wijze waarop- en het adres waar de klant met klachten terecht kan;

Artikel 5 – De prijs

 1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

Artikel 6 – Conformiteit en garantie

 1. DJoffertes staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst zoals deze bepaald in het aanbod.
 2. Een door DJoffertes,  fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling, doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden, op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

 1. DJoffertes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de offerte aanvraag.

Artikel 8 – Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de klant verschuldigde bedragen direct te worden voldaan.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DJoffertes te melden.

Artikel 9 – Klachten

 1. DJoffertes beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DJoffertes, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij DJoffertes ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DJoffertes binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *